Ambasador

Regulamin

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU
ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH
AMBASADOR

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
CELE PROJEKTU

 1. Promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 2. Wyrównie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 3. Zachęcenie do rozwijania kompetencji informatycznych.
 4. Standaryzacja wiedzy i umiejętności informatycznych.
 5. Wyłonienie zdolnych uczniów/studentów, posiadających wiedzę i zainteresowania z zakresu informatyki oraz umiejętności organizacyjne i kierownicze, zwanych dalej Ambasadorami.
 6. Utworzenie Kół Informatycznych ECCC w Placówkach Edukacyjnych przystępujących do Projektu, zrzeszających uczniów/studentów, którzy chcą rozwijać i systematyzować swoją wiedzę informatyczną w oparciu o międzynarodowy standard ECCC.
 7. Umożliwienie zdobycia cennych nagród rzeczowych.

§ 2
UDZIAŁ W PROJEKCIE

 1. Udział w Projekcie jest dobrowolny.
 2. Do Projektu mogą przystąpić wszystkie Placówki Edukacyjne - zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

§ 3
CZAS TRWANIA PROJEKTU

 1. Druga edycja Projektu realizowana jest w terminie od 01 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

§ 4
ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Rozwoju Kompetencji Informatycznych AMBASADOR, zwanego dalej Projektem jest Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC, zwany dalej COS ECCC.
 2. COS ECCC prowadzony jest przez Stowarzyszenie Humaneo (dawniej Europejski Instytut Edukacji Informatycznej), zwane dalej Humaneo.

§ 5
RADA PROJEKTU

 1. Kontrolę nad realizacją Projektu sprawuje Rada Projektu, powołana przez COS ECCC.
 2. W skład Rady Projektu wchodzi 5 osób.
 3. Skład Rady Projektu jest jawny i jest opublikowany na platformie e-Ambasador, pod adresem: http://ambasador.eccc.com.pl.
 4. Zadaniem Rady Projektu jest nadzorowanie realizacji Projektu. Rada Projektu wykonuje swoje zadania w porozumieniu z Koordynatorami Regionalnymi ECCC.

REALIZACJA PROJEKTU

§ 6
ZADANIA I ROLA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

 1. Placówka Edukacyjna biorąca udział w Projekcie, ma obowiązek umieszczenia materiałów promocyjnych Projektu, dostarczonych przez COS ECCC, w widocznych miejscach na terenie wszystkich swoich jednostek organizacyjnych:
  1. Plakat informujący o Projekcie na tablicy informacyjnej.
  2. Plakaty ECCC w salach informatycznych.
  3. Logo ECCC i informacja o Projekcie w multimedialnych środkach przekazu (strona internetowa szkoły/uczelni, elektroniczna tablica informacyjna, inne).
 2. Wypełnienie powyższych obowiązków może być kontrolowane przez Radę Projektu na każdym etapie jego realizacji. Zaniedbania w tym zakresie będą skutkowały upomnieniem. W przypadku powtarzających się zaniedbań Placówka Edukacyjna może być obciążona punktami karnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 7
ZADANIA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

 1. Podpisanie wszystkich wymaganych dokumentów rejestracyjnych.
 2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację Projektu na terenie Placówki Edukacyjnej.
 3. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli osobie upoważnionej przez Radę Projektu, w zakresie zgodnym z §6.

§ 8
ZADANIA OPIEKUNA PROJEKTU

 1. Prowadzenie działań informacyjnych i nadzór nad promocją Projektu na terenie Placówki Edukacyjnej.
 2. Rejestracja Opiekunów Kół Informatycznych ECCC.
 3. Nadzorowanie i akceptowanie procesu rejestracji Ambasadorów*.
 4. Akceptowanie zgłoszeń pracowników szkoły, chcących przystąpić do egzaminów ECCC*.
 5. Akceptowanie zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych uczestników projektu, chcących przystąpić do egzaminów ECCC*.
 6. Zgłaszanie działań podlegających ocenie punktowej*, zgodnie z katalogiem punktowym określonym w Załączniku nr 2.
 7. Rozdysponowanie pakietów egzaminacyjnych będących w dyspozycji Placówki Edukacyjnej pomiędzy Ambasadorów*.
 8. Ścisła współpraca z Koordynatorem Regionalnym ECCC.

§ 9
ZADANIA OPIEKUNA KOŁA INFORMATYCZNEGO ECCC

 1. Prowadzenie zajęć Koła Informatycznego ECCC, zgodnie ze standardem ECCC, wg programu dostarczonego przez COS ECCC lub samodzielnie opracowanego i zatwierdzonego przez COS ECCC.
 2. Przesyłanie do Koordynatora Regionalnego ECCC informacji o przeprowadzonych zajęciach wraz z materiałami wytworzonymi podczas zajęć z uwzględnieniem postanowień zawartych w §16.
 3. Przesyłanie rozwiązanych zadań/testów informatycznych, publikowanych na platformie e-Ambasador.
 4. Nadzorowanie procesu rejestracji uczniów/studentów biorących udział w zajęciach Koła Informatycznego ECCC*.
 5. Motywowanie uczestników zajęć do aktywnego, twórczego działania w celu pozyskiwania punktów, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
 6. Zgłaszanie w imieniu Koła Informatycznego ECCC propozycji konkursów informatycznych, które mogą zostać dołączone do katalogu punktowego Projektu (Załącznik nr 2), po uzyskaniu akceptacji Rady Projektu. Propozycje konkursów mogą być zgłaszane nie później niż do 29 lutego 2012 roku.
 7. Dodatkowo:

 8. Opiekun Koła Informatycznego ECCC może uzyskać uprawnienia Egzaminatora ECCC.
 9. Opiekun Projektu może być Opiekunem Koła Informatycznego ECCC.

§ 10
ZADANIA AMBASADORA

 1. Przystąpienie do Projektu poprzez dokonanie rejestracji*.
 2. Przystąpienie do egzaminów ECCC w ramach pakietu egzaminacyjnego szczegółowo omówionego w §13.
 3. Promowanie standardu certyfikacji ECCC na terenie Placówki Edukacyjnej.
 4. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie punktów, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
 5. Akceptowanie zgłoszeń uczniów/studentów placówki, którzy chcą przystąpić do egzaminów ECCC*.
 6. Dodatkowo:

 7. Ambasador otrzymuje 1 punkt za każdy egzamin zdany przez zarejestrowanego uczestnika projektu, który wskazał na niego podczas rejestracji.
 8. Punkty zdobyte przez Ambasadora wliczane są do ogólnej sumy punktów danej Placówki Edukacyjnej.
 9. Ambasadorzy, którzy zbiorą największą ilość punktów w danej edycji Projektu otrzymają nagrody rzeczowe, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 10. W każdej Placówce Edukacyjnej musi być wyznaczony przynajmniej jeden uczeń/student pełniący rolę Ambasadora.

§ 11
ZADANIA I ROLA COS ECCC

 1. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania platformy e-Ambasador, z wyjątkiem zaplanowanych działań administracyjnych, o których organizatorzy będą powiadamiać, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na platformie e-Ambasador.
 2. Dostarczenie materiałów promocyjnych.
 3. Zapewnienie systematycznej i obiektywnej oceny nadsyłanych zgłoszeń, podlegających ocenie punktowej.
 4. Publikowanie zadań/testów informatycznych na platformie e-Ambasador, z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Informacja o terminie opublikowania zadania zostanie ogłoszona z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Termin nadsyłania rozwiązań zostanie opublikowany wraz z treścią zadania, i będzie nie krótszy niż 3 dni.
 5. Przyznanie i przekazanie nagród rzeczowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 6. Udzielenie Placówce Edukacyjnej licencji na prowadzenie Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC, zgodnie z §14.

§ 12
ZADANIA KOORDYNATORA REGIONALNEGO ECCC

 1. Nawiązanie współpracy z dyrekcją Placówki Edukacyjnej biorącej udział w Projekcie.
 2. Udzielanie rzetelnych informacji dotyczących Projektu na każdym etapie jego realizacji.
 3. Przydzielanie punktów, zgodnie z katalogiem punktowym Projektu, stanowiącym Załączniku nr 2.
 4. Nadzorowanie postępu realizacji Projektu.
 5. Zapewnienie Egzaminatora ECCC, do każdej obsługiwanej Placówki Edukacyjnej, przystępującej do Projektu.
 6. Inne, wskazane w Załączniku nr 2.

§ 13
PAKIETY EGZAMINACYJNE DLA AMBASADORÓW

 1. Z chwilą przystąpienia do Projektu COS ECCC przekazuje Placówce Edukacyjnej 1 bezpłatny pakiet egzaminacyjny, składający się z 4 dowolnie wybranych modułów ECCC na poziomie A Podstawowym lub B Średniozaawansowanym.
 2. Kolejne pakiety egzaminacyjne podlegają opłacie, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 3. Dyrektor Placówki Edukacyjnej może pozyskać kolejne pakiety egzaminacyjne bez koniczności wnoszenia opłaty, wykorzystując punkty zdobyte przez Szkolny/Akademicki Ośrodek Egzaminacyjny ECCC opisany w §15. Wartość kolejnego pojedynczego pakietu egzaminacyjnego jest równa 30 punktów ze zbioru punktów Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.
 4. Kompensacja punktów przeznaczonych na zakup następuje automatycznie i ma charakter priorytetowy w stosunku do puli punktów podlegającej wymianie towarowej lub pieniężnej.
 5. Punkty, które w wyniku działalności Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC nie zostały skompensowane, podlegają przeliczeniu po zakończeniu Projektu na kwotę zobowiązania finansowego Placówki Edukacyjnej na rzecz COS ECCC.
 6. O zamówieniu pakietów egzaminacyjnych podlegających kompensacie decyduje dyrekcja Placówki Edukacyjnej.
 7. Ambasador nie może rozpocząć swojej działalności bez przypisanego i zrealizowanego co najmniej jednego pakietu egzaminacyjnego.
 8. Ambasador może wykorzystać dowolną liczbę pakietów egzaminacyjnych przyznanych przez Opiekuna Projektu lub zakupionych we własnym zakresie.

§ 14
PUNKTACJA I NAGRODY

 1. Placówka Edukacyjna, biorąca udział w Projekcie zdobywa punkty za działania określone w Załączniku nr 2. Placówki edukacyjne, które uzyskają największą liczbę punktów zdobędą nagrody, określone w Załączniku nr 3.
 2. Ambasadorzy, biorący udział w Projekcie zdobywają punkty za działania określone w Załączniku nr 2. Ambasadorzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów zdobędą nagrody, określone w Załączniku nr 3.
 3. Szkolny/Akademicki Ośrodek Egzaminacyjny ECCC, biorący udział w Projekcie zdobywają punkty za działania określone w Załączniku nr 2. Szkolne/Akademickie Ośrodki Egzaminacyjne ECCC, mają możliwość wymiany zdobytych punktów w ramach prowadzonej działalności opisanej w § 15 na nagrody rzeczowe, określone w Załączniku nr 3.
 4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Placówki Edukacyjne zwycięzca zostanie wyłoniony w trakcie turnieju, pomiędzy Kołami Informatycznymi ECCC, reprezentującymi po-szczególne Placówki edukacyjne. Zasady turnieju zostaną ogłoszone przez Radę Projektu.
 5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Ambasadorów zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie średniej ważonej z wyników wszystkich egzaminów zdanych przez Ambasadora gdzie waga dla poziomu A Podstawowego = 1, waga dla poziomu B Średniozaawansowanego = 2. W przypadku wystąpienia tych samych wyników Rada Projektu zadecyduje o sposobie wyłonienia zwycięzcy.
 6. W Projekcie funkcjonują 3 zbiory punktów:
  1. Zbiór punktów konkursowych gromadzonych przez Placówki Edukacyjne.
  2. Zbiór punktów Ambasadora.
  3. Zbiór punktów finansowych gromadzonych przez Szkolny/Akademicki Ośrodek Egzaminacyjny ECCC.
 7. Punkty zdobywane przez Ambasadora zwiększają jednocześnie zbiór Ambasadora oraz zbiór Placówki Edukacyjnej.
 8. Punkty zdobywane przez Szkolny/Akademicki Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zwiększają jednocześnie zbiór Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC oraz zbiór Placówki Edukacyjnej.
 9. Punkty karne opisane w Załączniku nr 2, pomniejszają zbiór punktów Placówki Edukacyjnej.
 10. Nie ma możliwości przesuwania punktów między zbiorami.
 11. COS ECCC przekaże nagrody Placówkom Edukacyjnym oraz Ambasadorom po zakończeniu realizacji Projektu, nie później jednak niż do 31 października 2012 r.

SZKOLNY/AKADEMICKI OŚRODEK EGZAMINACYJNY

§ 15

 1. Każda placówka, która przystąpiła do projektu ma możliwość uzyskania statusu Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.
 2. Licencji edukacyjnej na prowadzenie Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC udziela COS ECCC , na podstawie wzoru z Załącznika nr 6.
 3. Licencja edukacyjna jest bezpłatna. Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie co najmniej 25 punktów, określonych w katalogu punktowym Projektu (Załącznikiem nr 2) oraz zapewnienie Egzaminatora ECCC.
 4. Uprawnienia egzaminatora ECCC może uzyskać skierowany przez Dyrektora nauczyciel informatyki. W tym celu musi on uczestniczyć w szkoleniu egzaminatorów ECCC. Cena szkolenia objęta jest preferencyjnymi warunkami finansowymi, określonymi w Załączniku nr 4.
 5. W ramach posiadanej licencji edukacyjnej możliwe jest egzaminowanie uczniów/studentów z danej placówki edukacyjnej i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników Placówki Edukacyjnej, na preferencyjnych warunkach finansowych – zgodnie z Załącznikiem nr 4. Licencja przyznawana jest na okres trwania Projektu.
 6. Za każdy egzamin przeprowadzony przez Szkolny/Akademicki Ośrodek Egzaminacyjny ECCC otrzymuje on punkty – zgodnie z Załącznikiem nr 1. Punkty te w dowolnym momencie trwania projektu mogą być wymienione na nagrody rzeczowe – określone w Załączniku nr 2 lub gotówkę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 16

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w wyniku procesu rejestracji jest COS ECCC prowadzony przez Stowarzyszenie Humaneo (dawniej Europejski Instytut Edukacji Informatycznej) z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Mikołaja Reja 20, 33-300 NOWY SĄCZ.
 2. Przystąpienie do Projektu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz publikowanie wybranych informacji na platformie e-Ambasador w zakresie zgodnym z celami Projektu określonymi w §1.
 3. Dane osobowe uczestników Projektu będą przetwarzane w celu realizacji Projektu zgodnie z przyjętą polityką prywatności, której jednolity tekst dostępny jest na platformie e-Ambasador.
 4. Dane osobowe uczestników Projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Projektu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do Projektu.
 6. Każdy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 7. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w Projekcie oraz usunięciem wszystkich zdobytych przez siebie punktów.
 8. Przystąpienie do Projektu niepełnoletniego uczestnika wymaga wyrażenia zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas rejestracji.

PRAWA AUTORSKIE

§ 17

 1. Wszystkie utwory przekazane w trakcie realizacji Projektu przez uczestników projektu stają się własnością COS ECCC.
 2. Uczestnik projektu przekazujący dzieło oświadcza, iż przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz to, że dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 3. Uczestnik projektu przekazując do COS ECCC dzieło przenosi na COS ECCC całość praw autorskich do dzieła na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenia i zwielokrotniania określoną techniką,
  2. wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
  3. publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
  4. wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy,
  5. udzielania licencji na wykorzystanie,
  6. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  7. nadanie za pośrednictwem satelity,
  8. równoczesnego i integralnego nadania dzieła nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
 4. COS ECCC ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw autorskich bez zgody uczestnika Projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdy uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w dowolnym momencie.
 2. Placówka Edukacyjna rezygnację przesyła do COS ECCC na piśmie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. Pozostali uczestnicy Projektu rezygnację mogą złożyć za pośrednictwem platformy e-Ambasador.
 3. Rezygnacja staje się skuteczna po 14 dniach od momentu dostarczenia informacji do COS ECCC.
 4. Złożenie rezygnacji przez Placówkę Edukacyjną jest jednoznaczne z:
  1. Utratą wszystkich zgromadzonych punktów.
  2. Utratą statusu Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.
  3. Zamknięciem wszystkich powiązanych kont na platformie e-Ambasador.
  4. Koniecznością zwrotu przez Placówkę Edukacyjną wszystkich przekazanych przez COS ECCC materiałów dydaktycznych i promocyjnych, które nie zostały wykorzystane w procesie realizacji Projektu.
  5. Koniecznością trwałego usunięcia ze wszystkich elektronicznych nośników danych pozostających w dyspozycji Placówki Edukacyjnej informacji związanych z projektem, w szczególności elektronicznych wersji materiałów dydaktycznych przekazanych przez COS ECCC.
  6. Poinformowaniem o fakcie rezygnacji pozostałych uczestników Projektu powiązanych z Placówką Edukacyjną.
 5. Dane Placówki Edukacyjnej rezygnującej z udziału w Projekcie Stowarzyszenie Humaneo przechowuje do celów statystycznych.

§ 19
ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane na platformie e-Ambasador.
 2. Zmiany w Regulaminie nie mogą wpływać na POSTANOWIENIA OGÓLNE Projektu.
 3. Okres wprowadzenia zmian wynosi 14 dni od momentu ich ogłoszenia.
 4. Akceptację zmian w Regulaminie przyjmuje się domyślnie, jeżeli w okresie wprowadzenia zmian nie wpłynie do COS ECCC rezygnacja z udziału w Projekcie.
 5. Brak akceptacji zmian w Projekcie jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami i konsekwencjami zawartymi w §18.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rada Projektu w porozumieniu z COS ECCC decyduje o wszystkich sprawach spornych związanych z Projektem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w trybie polubownym, dążąc do zawarcia ugody uwzględniającej POSTANOWIENIA OGÓLNE Projektu i poszanowanie interesów uczestników Projektu.

* - realizowane za pośrednictwem platformy e-Ambasador – internetowego systemu do zarządzania Projektem.